menu

Klachtenregeling

Tijdens onze gesprekken met u vragen wij naar de mate van tevredenheid van onze dienstverlening. Tevredenheid is ons uitgangspunt. Mocht dit niet zo zijn, geeft u dan gerust uw bezwaar aan. Hiervan kunnen wij leren. Mocht u bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij Praktijk Compass. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht tijdig en naar tevredenheid op te lossen, indien mogelijk. De volledige klachtenregeling kunt u hieronder inzien.

Klachtenreglement Compass Bewindvoering
Artikel 1. Algemene Bepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.1 Organisatie: Compass Bewindvoering.
1.2 Cliënt: een persoon waarbij een beschermingsbewindmaatregel is uitgesproken en waarbij de
organisatie benoemd is tot uitvoerder hiervan, respectievelijk met wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Bezwaar: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
1.4 Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening.
1.5 Schriftelijk: brief of e-mail.

Artikel 2. Reikwijdte
2.1 Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie en/of degene die gerechtigd is de instelling van de beschermingsbewindmaatregel te verzoeken.
2.2 Indien de cliënt zich willen laten bijstaan door een derde, dient er een getekende machtiging te zijn waaruit blijkt dat de cliënt ermee akkoord gaat dat hij zich door deze derde laat vertegenwoordigen.

Artikel 3. Bezwaren
3.1 Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de organisatie. Deze tracht het bezwaar
telefonisch of schriftelijk in gezamenlijk overleg met de cliënt op te lossen.
3.2 Behandeling van een bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.
3.3 De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de organisatie is
afgehandeld. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4. Indienen van Klachten
4.1 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de klacht, een handtekening van de cliënt en een eventuele machtiging (zie 2.2).
4.2 Klachten die niet voldoen aan de voorwaarden van 4.1 worden niet in behandeling genomen.
4.3 Indien cliënt zich met dezelfde klacht reeds tot de rechtbank heeft gewend, zal de klachtbehandeling worden gestaakt en wordt de reactie van de rechtbank afgewacht.

Artikel 5. Klachtbehandeling
5.1 De organisatie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel.
5.2 De klacht wordt binnen uiterlijk 6 weken na het indienen ervan behandeld door de organisatie. De
organisatie stelt zo nodig een onderzoek is, formuleert de klacht nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.
5.3 De organisatie gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,
b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,
c. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
5.4 De cliënt wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen
ondernomen zijn of worden ondernomen.
5.5 Indien de cliënt niet tevreden is met de inhoudelijke afhandeling van de klacht, heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoerdering en Inkomensbeheer (NBBI).

Artikel 6. Archivering
6.1 De organisatie registreert en archiveert de klachten. Zij houdt aantekening van de klacht en van de
afdoening daarvan.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien
het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden
gevraagd.
7.2 Alle betrokkenen bij de afhandeling van een bezwaar of klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Artikel 8. Inwerkingtreding
8.1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.